Regulamin

Warunki sprzedaży

Właścicielem Sklepu Internetowego ekabiny.pl jest firma Hansloren, Marcin Gosk (zwana dalej Sprzedającym) z siedzibą w Łodzi przy ul. Polskich Kolei Państwowych 6, 92-402 Łódź , NIP: 771-233-80-64

Klient może kontaktować się ze Sprzedającym w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: bok@ekabiny.pl, telefonicznie dzwoniąc na numer: (+48 42) 42 279 42 04  w godz. 8.30 – 16:00. w dni robocze, oraz pisemnie na adres: ul. Polskich Kolei Państwowych 6, 92-402 Łódź .

 

Właściciel Sklepu prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego ekabiny.pl

Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu korzystania ze Sklepu Internetowego ekabiny.pl w celu zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji.

Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony. Warunkiem świadczenia usług określonych w Regulaminie jest potwierdzenie zapoznania się z niniejszym Regulaminem

Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.  

Zamówienia są przyjmowane przez strony internetowe dostępne w domenie ekabiny.pl, drogą mailową, telefoniczną oraz na miejscu w siedzibie firmy. Klient wypełniając formularz zamówienia składa ofertę kupna określonego towaru oferowanego przez lub rezerwuje towar do odbioru osobistego w salonie sklepu.

Zamówienia w sklepie ekabiny.pl można składać po dokonaniu rejestracji lub bez dokonywania rejestracji, klikając opcję "zakup jednorazowy". W przypadku dokonywania zakupów bez uprzedniej rejestracji nie jest tworzone Konto Użytkownika.

W celu dokonania rejestracji w ekabiny.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny. Na  adres e-mail  Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy  Klientem, a firmą Hansloren, Marcin Gosk której przedmiotem są usługi świadczone przez ekabiny.pl, na warunkach określonych w Regulaminie. Potwierdzenie rejestracji kończy proces rejestracji, stanowi potwierdzenie prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym, z tą chwilą dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

Zawieranie Umów bez uprzedniej rejestracji w ekabiny.pl jest możliwe, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, po spełnieniu łącznie następujących warunków:

  •  prawidłowym wypełnieniu elektronicznego formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej ekabiny.pl poprzez podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres dostawy.

  • Zapoznaniu się i akceptacji niniejszego Regulaminu.

Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.; dalej: Kodeks cywilny). Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Zastrzegamy sobie prawo do niezrealizowania zamówień z ważnych powodów ekonomicznych i technicznych.

Wszystkie podane na stronach ekabiny.pl ceny produktów są cenami brutto (z VAT) wyrażonymi w PLN.

Sklep zastrzega sobie możliwość zmiany cen w każdym momencie. Towar z nową ceną nie zostanie wysłany do klienta bez jego wiedzy.

Za zakupy w Sklepie ekabiny.pl można zapłacić w następujący sposób:

  • Przelewem na rachunek bankowy,

Produkty sprzedawane za pośrednictwem strony ekabiny.pl są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane oraz posiadają gwarancje producenta, lub importera. 

W przypadku zamówienia składanego w sklepie ekabiny.pl Klient dokonuje zakupu poprzez użycie przycisku „Zamawiam i płacę” (dla Płatności online) oraz „Potwierdź zakup” (dla pozostałych form Płatności).

Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w ekabiny.pl towar, w tym za koszty dostawy

Do każdej przesyłki dołączane jest potwierdzenie transakcji kupna: faktura VAT (w przypadku gdy wysyłka następuje z innego miejsca niż siedziba firmy, fakturę wysyłamy w wersji elektronicznej lub na prośbę klienta listem Pocztą Polską). Do chwili całkowitej zapłaty towar wymieniony na fakturze pozostaje własnością firmy (art. 589, 590 KC). Faktura jest jednocześnie ostatecznym wezwaniem do zapłaty zgodnie z art. 455 KC.

Składając zamówienie użytkownik wyraża zgodę na wystawienie faktury bez podpisu. Zgodnie, z obowiązującymi przepisami, faktury VAT, nie muszą zawierać podpisu wystawcy, podpisu odbiorcy, pieczątki. Archiwizacja wymaga wydrukowania przesłanej faktury VAT. [Podstawą prawną wystawienia i przesyłania faktur jest Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. "W sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatków, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług,do których nie maja zastosowania zwalniania od podatku od towarów i usług" Dz. U. nr 95, poz. 798.].

W przypadku niektórych, mało popularnych towarów zamówienie zostanie zrealizowane po wpłacie min 30% zaliczki. O konieczności wpłaty zaliczki Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub mailowo.

Czas realizacji zamówienia zależny jest od dostępności danego produktu w naszym magazynie lub w magazynach centralnych producentów i wynosi nie więcej niż 30 dni od dnia zawarcia umowy. Jednocześnie Sklep zastrzega sobie prawo wydłużenia czasu realizacji w przypadku chwilowego braku towaru u producenta, oraz w przypadku towarów „na zamówienie”. W takim przypadku Klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany, a dalsza realizacja zamówienia będzie uzależniona od jego decyzji. 

Dostępność i wysyłka - to czasy orientacyjne, w których zamówienie jest realizowane. Podane terminy dotyczą dni roboczych.
Zamówienie złożone z kilku towarów o różnym czasie realizacji jest wysyłane po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych.

W przypadku towarów zamówieniowych, czas realizacji ("dostępność"), jest okresem umownym, przybliżonym i zależy od mocy produkcyjnych producenta.

W przypadku płatności przelewem powyższe terminy wydłużają się dodatkowo o czas realizacji przelewu na rachunek bankowy wskazany przez firmę Hansloren, Marcin Gosk, a w przypadku płatności kartą, o czas autoryzacji płatności.

Zamówiony towar dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych firm kurierskich. Istnieje możliwość odbioru osobistego produktów w siedzibie firmy.

Kupujący ponosi koszty wybranego sposobu dostawy. Sposoby dostawy możliwe dla danego produktu, oraz ich ceny są uzależnione są od wielkości i wagi zamówionego produktu oraz są widoczne dla Kupującego w koszyku zakupowym i wyliczane dokładnie przed złożeniem zamówienia.

W przypadku, gdy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie firma Hansloren, Marcin Gosk może zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia może ulec zmianie. Każda taka zmiana przekazywana jest Klientowi do akceptacji. W przypadku jej braku Klient może on odstąpić od umowy w całości lub części. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają te koszty dostawy, które zostały przypisane do anulowanej części zamówienia.

Przy odbiorze towaru Klient jest zobowiązany do sprawdzenia czy towar nie jest uszkodzony i czy jest zgodny z zamówieniem.

Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Klienta przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w ekabiny.pl  jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest punkt odbioru wskazany przez sklep. 

Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883), która gwarantuje prawo wglądu do własnych danych, ich poprawiania oraz usunięcia. Informacje o kliencie są wykorzystywane tylko do transakcji kupna i sprzedaży.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Dz. U. z 2014 r. poz. 827; – w szczególności konsument zobowiązany jest do poniesienia bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy), z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i towary, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy oraz wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje, określone są zakładce zwroty na stronie ekabiny.pl Postanowienia niniejszego punktu stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta.

Zwrot towaru powinien nastąpić w sposób zapewniający jego bezpieczne dostarczenie do Sklepu. W przypadku przesyłki kurierskiej opakowanie towaru powinno zapewniać możliwość bezpiecznego transportu, z zachowaniem oryginalnego opakowania producenta. Zwrotu Klient dokonuje na własną odpowiedzialność i koszt, w przypadku zwrotu przesyłki uszkodzonej, zwrot wpłaty nie będzie możliwy. Gwarancja, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Informujemy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do sklepu za pobraniem.

 

Klient zobowiązany jest do potwierdzenia otrzymania faktury korygującej fakturę potwierdzającą dokonanie transakcji, od której Klient odstąpił. Zwrot wpłaconych przez Klienta środków uwzględniający koszty przesyłki do Klienta dokonany będzie niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni, po przesłaniu potwierdzonej faktury korygującej.

Produkty oferowane przez sklep ekabiny.pl objęte są gwarancją producenta, importera bądź sklepu, obowiązującą na terenie Polski

Jakiekolwiek problemy techniczne są rozwiązywane przez autoryzowane przez producenta/importera placówki serwisowe na terenie Polski, których adresy znajdują się na karcie gwarancyjnej i/lub na stronie internetowej producenta/importera.

Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta

Jeżeli karta gwarancyjna produktu nie została wypełniona przez nasz sklep z powodu możliwości naruszenia opakowania zabezpieczającego przed uszkodzeniem podczas transportu, prosimy po rozpakowaniu przesyłki o przesłanie jej na adres siedziby sklepu ekabiny.pl Wypełnioną kartę niezwłocznie odeślemy do Państwa z powrotem.

Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady towaru

Gwarancja, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. 

Firma hansloren, Marcin Gosk odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

Reklamację można złożyć w formie elektronicznej, pod adresem bok@ekabiny.pl. Zgłaszana reklamacja powinna zawierać: (imię, nazwisko, adres, adres e-mail Klienta; datę zawarcia umowy stanowiącej podstawę reklamacji; numer zamówienia lub faktury; przedmiot reklamacji z opisem wad uzasadniających reklamację, ze wskazaniem żądania Klienta) 

Firma hansloren, Marcin Gosk rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej, kompletnej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail przypisany do konta danego Klienta.

W przypadku, gdy dostarczony produkt ma wady, Klient ma prawo, żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że firma Hansloren niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez firmę Hansloren albo Hansloren nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął.

Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Firma Hansloren jest obowiązana wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Firma Hansloren może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

Sklep wykorzystuje mechanizm tzw. „cookies” (ciasteczka). Mechanizm ten odpowiada za ułatwienie dostępu Klientom Zarejestrowanym do zasobów zgromadzonych w Sklepie. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany w procesie przetwarzania danych osobowych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Podane przez Klientów dane osobowe firma Hansloren zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką prywatności stanowiącą integralną część Regulaminu.

Korzystamy z certyfikatu SSL, który zabezpiecza wszystkie podawane przez Klienta dane przed przejęciem przez osoby niepowołane.Firma Hansloren może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach hansloren. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez firmę Hansloren. Zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

Pouczenie dotyczące zwrotów:

Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni
odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34ust. 2 i art. 35.
 

Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy (wzór stanowi załącznik nr 2)

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Firma Hansloren niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
Firma Hansloren dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument,
chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
Firma Hansloren może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany
przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy
Dostawy produktów RADAWAY:Informujemy, że od dnia 13.08.2012r. zwroty wynikające z pomyłki lub rezygnacji klienta, będą przyjmowane tylko w szczególnych przypadkach. za powyższe zwroty będzie pobierana opłata manipulacyjna w wysokości 100pln netto za kabinę, 50pln netto za brodzik i płytę prysznicową, 30pln netto za odpływ liniowy i akcesoria. Nie odebranie przesyłki z koniecznością ponownej dostawy wiąże się z dopłatą za dostawę w wysokości 50pln netto


Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstą-
pienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje
kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta
lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do
użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało
otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy
sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na
rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub
konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub
dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od
umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane
w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy

Zdjęcia produktów pochodzą z materiałów udostępnianych przez producentów oraz są ich własnością. Zdjęcia mają charakter poglądowy; w niektórych przypadkach mogą różnić się od faktycznego wyglądu (kolor, strony mocowania). Przy składaniu zamówienia uczula się klienta na sprawdzenie opisu i nazwy produktu. Możliwe są odchylenia kolorystyczne ze względu na rodzaj nośnika. Dodatki w zdjęciach aranżowanych nie stanowią produktu sprzedaży.